Arran­ge­ment

Firma

ankomst

afrej­se­dato

hil­sen

Email*

for­navn*

efter­navn*

Tele­fon*

Antal værel­ser

Antal voksne

Antal børn

bes­ked

 Jeg har læst pri­vat­livs­po­li­tik­ken. Jeg er enig i, at mine kon­tak­toplys­nin­ger og spørgs­mål bli­ver gemt per­ma­nent.

Vik­to­ria Hotel Braunlage

Nyd din ferie i Harz på Vik­to­ria Hotel Braun­lage. Vores nyåb­nede Design Hotel i hjer­tet af Braun­lage vil glæde dig over sin ele­gance og dets blan­ding af klas­sisk og moderne. Genåb­net i okto­ber 2015 er vores hotel nu et af de første hotel­ler i Braun­lage. Mel­lem design og luk­sus vil du ikke kun blive i et af de nyeste hotel­ler, men også i et af de mest moderne hotel­ler i Braun­lage og Harz. Vores 15 eks­klu­sivt desi­gnede værel­ser gør dit ophold på hotel­let noget sær­ligt. Belig­gende i umid­del­bar nær­hed af Wurm­berg, er vores hotel det ide­elle udgangs­punkt for skiløb i Harz-bjergene.

Om som­me­ren star­ter du din aktive ferie med moun­tain­bike eller mons­ter scoo­ter i cykel­par­ken Braun­lage. Også til afs­lap­pet vand­re­ture i Harz er du helt rig­tigt hos os. Byen Braun­lage og Harz-skoven byder på mange attrak­tio­ner og gør Braun­lage til et af de mest popu­lære rej­semål også ud for Niedersachsen.

Vores Vik­to­ria Restau­rant Braun­lage for­kæ­ler dig med kuli­na­riske læk­ke­rier og regio­nale spe­cia­li­te­ter, og i vores bar kan du afrunde de begi­ven­heds­rige dage i Braun­lage med et glas vin eller en cock­tail. Vik­to­ria Hotel Braun­lage og hans team ser frem til dit besøg i Braun­lage / Harz.

Ferie i harpisken

Om fami­lie værelse, suite eller dob­beltvæ­relse. Vores hus til­by­der dig i hver sæson det rig­tige miljø for din ferie i Harz. Sæson­til­bud, fra Wal­pur­gis over jul i Harz til dit ophold på nytår­saf­ten i Harz, udfyld vores til­bud til dig. Belig­gende i spa-parken og i nær­he­den af ​​Wurm­berg, er vores Hotel Braun­lage udgangs­punkt for dine akti­vi­te­ter i Harz-bjergene.

Sam­men med vores part­nere i Braun­lage og Harz til­by­der Vik­to­ria den per­fekte ramme for sports­ak­ti­vi­te­ter som moun­tain­bi­king eller golf­fe­rie. Ser­vice og hjer­te­lig­hed karak­te­ri­se­rer os og vores team, og hver dag øns­ker vi at gøre vores gæs­ter lykkelige.