Braun­lage i Harzen

Health resort og vin­ter­sport paradis

Braun­lage har i de sidste par år udvik­let sig til det trendy feries­ted for fami­lier, atle­ter og aktive ferie­gæs­ter. De mange til­bud og mulig­he­der såvel som bjerg­kli­maet har gjort Braun­lage til desti­na­tion for skiløbere nord for Alperne, især om vin­te­ren.
Den nemme til­gæn­ge­lig­hed og den unikke belig­gen­hed på det højeste bjerg i Nie­der­sach­sen, Wurm­berg, gør Braun­lage til en popu­lær ferie- og udflugts­de­s­ti­na­tion for store og små. Den lokale gas­tro­nomi, små butik­ker, barer og dan­se­sa­ler afs­lut­ter til­bu­det og sør­ger for en spe­ciel og afs­lap­pende ferie. Med den plan­lagte svæve­bane som for­bin­delse mel­lem Schierke og Braun­lage og den deraf føl­gende udvi­delse, vil det største alpine ski­sports­sted i det nord­lige Tys­kland blive byg­get ved udgan­gen af 2016.
braunlage hexenritt

Vin­ter­sports­sted Braunlage

Da Ober­fors­ter Arthur Ulrichs fik sine første ski lavet i Braun­lage i 1883 base­ret på den norske model, drømte han sand­syn­lig­vis ikke om at tro, at hans idé ville give et væsent­ligt bidrag til at gøre hans hjemby Braun­lage til et af de vig­tigste vin­ter­sports­ste­der i Harz.

Oprin­de­ligt bereg­net til trans­port­mid­del for sko­van­satte, viste de nye snesko hur­tigt at være et godt mid­del til afs­lap­ning og rekrea­tion. Skiløb blev terapi for de mange sana­to­ri­um­gæs­ter, deref­ter træ­ningstil­bud for stu­de­rende i Braun­lage og til sidst den popu­lære vin­ter­sport blandt de mange besø­gende, der alle­rede da valgte ste­det ved foden af ​​Wurm­berg til rekreation.

Men ikke kun den nye udvikling inden for vin­ter­sport bragte Braun­lage turist­suc­ces. For­bin­delsen til jern­ba­ne­net­tet i slut­nin­gen af ​​1800-tallet sik­rede en sta­digt sti­gende til­strøm­ning af turis­ter. De fandt hvile i de smarte vil­laer og sana­to­rier, der blev byg­get i byen Braunlage.

Braun­lage Natur & Klima

Forskel i højde op til 405 meter plus skove, myrer og flo­der: Lands­ka­bet i Harz Natio­nal Park er unikt og mang­fol­digt. Uan­set om det er store Wurm­berg­klippe, vand­fal­dene eller udsig­ten over Niedersachsen’s højeste udsigts­punkt øverst på Wurm­berg, dette sær­lige natur­lige bag­grund inspi­re­rer Braunlage-feriegæster fra hele verden.

Fan­tas­tisk klima ved Wurm­berg. Hvil i Braun­lage star­ter i vej­ret. Om som­me­ren meget sols­kin med beha­ge­lige tem­pe­ra­turer (ald­rig mere end 30 ° Cel­sius) - om vin­te­ren den tørre kulde: Sam­men med den ilt­fat­tige bjerg­luft sik­rer de ide­elle vejr­for­hold den sær­lige lavir­ri­te­r­ende atmos­fære i det kli­ma­tiske kursted.

To pawls, forskel­lige wellness- og skøn­heds­stu­dier og de bosid­dende tera­peu­tiske og gene­relle læge­prak­sis sør­ger desu­den for genoprettelses- og well­ness­fak­to­ren i Braunlage.

En ægte rekrea­tiv oase er den 14ha store spa-park med en bjerg­ha­ven midt i cen­trum af Braunlage.

braunlage wurmbergseilbahn

Braun­lage som et aktiv

Sjæl­dent fin­der du lige så mange akti­vi­te­ter på ét sted som i kurste­det Braunlage.

I cen­trum af de mange sports­lige mulig­he­der i Braun­lage lig­ger Wurmberg-kabelbanen, den længste af sin art i det nord­lige Tys­kland. I sin oprin­de­lige form blev jern­ba­nen dan­net mel­lem 1963 og 1965, men blev erstat­tet i 2001 af en ny facilitet.

Siden da brin­ger de 74 hyt­ter (med plads til 6 per­so­ner) de mange aktive turis­ter sik­kert og med en stors­lået udsigt over Har­zen til de mange bevæ­gel­ses­mu­lig­he­der på Wurm­berg. Ferie hur­tig og moderne. Vin­ter­sport er natur­lig­vis blandt de største attrak­tio­ner i Braunlage.

Det fak­tum, at meget mere er muligt i dag end den klas­siske skiløb med alpint og lan­grend, viser i Braun­lage de forskel­lige til­bud. Uan­set om det dre­jer sig om snow­board, kæl­ke­ba­ner, et rør­for­met dæk i sneom­rå­det eller iskla­tring: Hvis du leder efter et adre­na­lin­kick foran en stors­lået natur­lig bag­grund, er dette ste­det for dig.

Braun­lage aktivitet

Hvis der ikke er sne, er Braun­lage am Wurm­berg ikke mindre aktiv: også her viser Braun­lage, hvor­dan moderne turisme er og til­by­der besø­gende en kom­plet ræk­ke­vidde fra rolige vand­re­ture til hur­tige ned ad bak­ker med en mons­ter scoo­ter til et afs­lap­pende spa-tilbud.

Et vel­lykket ophold i indkvar­te­rin­gen begyn­der at kende vær­terne på ste­det. Værel­ser med moderne bek­vem­me­lig­he­der er også stan­dard i Braun­lage, samt god mad og ofte endda et eks­tra til­bud med barer eller kul­tu­relle begivenheder.

Tra­di­tion møder moder­ni­tet. At kul­ti­vere tra­di­tio­ner, føle sig enga­ge­ret i his­to­rien, men alli­ge­vel bevæge sig med tiden. Med denne blan­ding kunne kurste­det ved foden af ​​Wurm­berg opre­tholde sin turist­po­si­tion og sta­dig bevare sin oprin­de­lige charme.

Turis­ten, som altid er nye attrak­tio­ner at byde på, vil være en vig­tig del af turist­kon­cep­tet i de næste par år ifølge mot­toet “Ferier i Braun­lage: Gårs­d­a­gens gode - i mor­gen endnu bedre!”

Braun­lage lig­ger i en højde på mel­lem 600 og 971 meter over havets over­flade, og Wurm­berg er det højeste bjerg i Nie­der­sach­sen og en desti­na­tion for sports­en­tu­si­as­ter, fami­lier og eventyrere.

Braun­lage til­by­der udgangs­punk­tet for inten­sivt at opd­age Harz og dens skove. Natur­my­then­pfad, cykel­par­ken Braun­lage og mange vand­re­ru­ter fra let til vans­ke­ligt gør kurste­det Braunlage.

Braun­lage er en lille by med næs­ten 6.000 ind­byg­gere, men har navn­gi­vet sig selv som en sports- og feries­ted lands­dæk­kende i årtier. Braun­lage er en tur værd i hver sæson. Byen Braun­lage inklu­de­rer også distrik­terne Hohe­geiß og Sankt Andre­as­berg, som også byder på mange sevær­dig­he­der for besøgende.

Braun­lage er en magnet for besø­gende, især på Wal­pur­gis Night.

braunlage seilbahn
braunlage wasserwelt wurmberg
braunlage seilbahn wurmberg
hotel braunlage stadt