Ny åbning Okto­ber 2015

Design Hotel i Braunlage

Hotel Vik­to­ria Braun­lage blev åbnet i begyn­delsen af ​​det 20. århund­rede og har altid været udgangs­punk­tet for en ferie i Harz, både om vin­te­ren og om som­me­ren. På grund af sin belig­gen­hed - i umid­del­bar nær­hed af Wurm­berg i cen­trum af Braun­lage - til­by­der hotel­let de ide­elle betin­gel­ser for skiløb og vand­re­ture i Harz-bjergene. Med sin his­to­riske arki­tek­tur blan­des det pro­blem­frit ind i bybil­le­det Braunlage.

Efter mere end et århund­rede har Hotel Vik­to­ria Braun­lage gen­nem­gået en kom­plet reno­ve­r­ing siden 2014. Åbning i okto­ber 2015 har vores gæs­ter adgang til 15 moderne desi­gnvæ­rel­ser. Ele­gante sui­ter med eks­klu­sive møbler og dob­beltvæ­rel­ser kom­bi­ne­rer unikt klas­sisk atmos­fære med moderne design.

Uan­set om kon­fe­ren­cen, for­ret­nings­rejse, par­fe­rie, sports­fe­rie eller kort pause til ski eller moun­tain­bike: Vi vil have dig til at føle sig godt til­pas i vores hotel og nyde din ferie i Harz.

Tag en pause fra hver­da­gen og nyd et sær­ligt ophold i vores hotel.

Vi ser frem til at se dig!

Dit hold fra Hotel Vik­to­ria Braunlage

Das Hotel Viktoria Braunlage nach der Renovierung

Design Hotel Braunlage

Hele året på Hotel Vik­to­ria i Braun­lage for­ven­ter du kva­li­tet og ser­vice på højt niveau og opmærksom­hed på detal­jer. Både om som­me­ren og om vin­te­ren møder du sports­en­tu­si­as­ter og rekrea­ti­ons­sø­gere. Hotel Vik­to­ria Braun­lage er det ide­elle udgangs­punkt for skiløb, snow­board, moun­tain­bike eller vand­re­ture. Kun få minut­ter fra par­ken Braun­lage fin­der du alle mulig­he­der for rekrea­tion eller til din aktive ferie. Stil­fulde værel­ser og sui­ter, der fort­ryl­ler dig fra det første øje­b­lik og en varm ser­vice, karak­te­ri­se­rer vores hotel.

 • Suite Hotel im Harz
  Zim­mer
  Zim­mer
 • Restaurant Braunlage Hotel im Harz
  Restau­rant
  Restau­rant
 • Bar im Harz Hotel
  Bar
  Bar

15 eks­klu­sive værel­ser - fra dob­beltvæ­rel­ser til fami­lie­væ­rel­ser til sui­ten - impo­nere med det nyeste ind­ven­dige og kom­for­ta­ble tekniske uds­tyr. I vores Vik­to­ria Hotel Braun­lage har du både på dit værelse og i lob­byen og i restau­ran­ten gra­tis W-LAN samt en LAN-forbindelse på dit værelse.

Vi ved Hotel Vik­to­ria ved, hotel­let er ikke det samme hotel. De for­ven­ter en hotel ser­vice, atmos­fære samt kom­fort og kuli­na­riske høj­de­punk­ter. Vi føler os forp­lig­tede til gæs­ten, og hele vores hold er glad for at være der for dig og læse dine øns­ker fra øjnene.

Vores hotel er ble­vet fuld­stæn­dig reno­veret i år og er ble­vet omde­si­gnet af arki­tek­ter og der­med et af de mest moderne og første huse på pladsen.

Sov i vores nye him­melske box­spring senge, og giv din krop den fred og ro, det fort­je­ner. Hele vores inte­riør er desi­gnet i alpe­stil og vores nye værel­ser har alle de faci­li­te­ter, der gør dit ophold specielt.

Vores hotel i Braun­lage er cen­tralt belig­gende og bek­vemt pla­ce­ret til rej­ser. Kun få minut­ters gang til spa-parken og ski­lif­ten af ​​Wurm­berg svæve­ba­nen - et ide­elt udgangs­punkt for alle akti­vi­te­ter i Braun­lage og det omkring­lig­gende område.

Ud over gra­tis W-LAN inklu­de­rer vores inklu­siv­ser­vice fri brug af vores cykel og ski-kælder.

Hold dit skiuds­tyr og din moun­tain­bike sik­ker og tør. Ski­kæl­de­ren og cykel­kæl­de­ren er let til­gæn­ge­lige via bags­iden af ​​Hotel Viktoria.

Oplev om vin­te­ren et ufor­glem­me­ligt ophold på vores hotel. Om en hotel­re­ser­va­tion for en kort pause over jul eller nytår­saf­ten, en afs­lap­pende wee­kend­fe­rie til to eller vin­ter­fe­rie med hele fami­lien - Braun­lage byder på bjerg idyll, sand afs­lap­ning og et varie­ret vin­ter­sport­til­bud kun få timers kør­sel væk.

Dit nye design Hotel am Wurmberg

Hotel Vik­to­ria er cen­tralt belig­gende i Braun­lage og lig­ger under 10 minut­ters gang fra Wurm­bergs svæve­bane, der løber op til det 971 meter høje bjerg­top­møde i Wurm­berg i Harz.

Hvis du gerne vil rejse med bil fra hotel­let, er der rige­lig par­ke­ring ved svæve­ba­nens dal­sta­tion. Kabel­ti­derne fin­des på www.wurmberg-seilbahn.de.

Efter en gåtur gen­nem byen eller et besøg på hjem­met og ski­sport­mu­seet kan du nyde kaffe og ovn­ferske kager på vores hotel­lets sol­ter­rasse. Om afte­nen til­by­der vores restau­rant dig eks­klu­sivt køk­ken med udvalgte pro­duk­ter - så din ferie i Braun­lage kuli­na­riske højdepunkter.

Deref­ter afrunde din dag med en god vin eller en vels­ma­gende cock­tail eller opleve, hvor­dan efterski på vores Vik­to­ria Hotel Bar bli­ver et trendy mødes­ted for dans og vel­ple­jede festligheder.

Bestil mere end blot et hotel­væ­relse og over­nat­ning i Braun­lage, book res­ten, afs­lap­ning og kom­fort par­ret med moderne alpint design. Om ski og snow­board om vin­te­ren eller moun­tain­bi­king og vand­re­ture om som­me­ren: Vores Vik­to­ria Hotel Braun­lage er dit hotel for hver sæson. Byen Braun­lage byder på mange akti­vi­te­ter og er en af ​​de mest trendy vin­ter­sports­ste­der i Harz-bjergene. Udforsk Braun­lage og Harz efter din over­nat­ning og en rig mor­gen­mad på vores hotel. Styr vores restau­rant efter en travl dag i bak­kerne eller på cyklen. Uan­set om du til­brin­ger din ferie som et par eller med din fami­lie i et af vores rum­me­lige dob­beltvæ­rel­ser, vil du blive i stil og slappe af. Det moderne design af vores hotel, vores hotel­til­bud og den lyse, alpine charme vil over­be­vise dig. Hol­det på Vik­to­ria Hotel Braun­lage ser frem til at se dig!