Erklæring om infor­ma­ti­ons­forp­lig­telse (privatlivspolitik)

Bes­kyt­tel­sen af ​​dine per­son­lige data er meget vig­tig for os. Der­for behand­ler vi dine data ude­luk­kende på grund­lag af de lov­mæs­sige bestem­mel­ser (DSGVO, TKG 2003). I denne pri­vat­livs­po­li­tik infor­me­rer vi dig om de vig­tigste aspek­ter af dat­abe­hand­ling på vores hjemmeside.

Dine ret­tig­he­der

I prin­cip­pet har du ret til infor­ma­tion, kor­rek­tion, slet­ning, begræns­ning, data­o­ver­før­bar­hed, til­ba­ge­kal­delse og oppo­si­tion. Hvis du mener, at behand­lin­gen af ​​dine data kræn­ker dat­abes­kyt­tel­ses­loven, eller hvis dine dat­abes­kyt­tel­se­san­pris­nin­ger ellers er ble­vet over­trådt på en måde, kan du klage til til­syns­myn­dig­he­den. I Tys­kland er dette databeskyttelsesmyndigheden.

Kon­takt­mu­lig­he­der

Hvis du kon­tak­ter os ved hjælp af en for­mu­lar på hjem­me­si­den, tele­fo­nisk eller via e-mail, gem­mes dine data hos os med det for­mål at behandle anmod­nin­gen og i til­fælde af opføl­gende spørgs­mål. Vi deler ikke disse oplys­nin­ger uden dit samtykke.

SSL-kryptering

For at bes­kytte sik­ker­he­den for dine data under trans­mis­sion, bru­ger vi state-of-the-art kryp­te­rings­te­knik­ker (f.eks. SSL) over HTTPS.

Oplys­nin­ger om bru­gen af ​​coo­kies

Denne hjem­me­side bru­ger coo­kies teknologi

Ifølge ind­stil­lin­gerne i din web­brow­ser er der ind­sam­let visse oplys­nin­ger. Disse sen­des auto­ma­tisk af din brow­ser til webste­dets ope­ra­tør, når du besø­ger denne hjem­me­side. Denne infor­ma­tion er typisk den IP-adresse, der er til­delt din com­pu­ter og typen af ​​ope­ra­tiv­sys­tem og brow­ser, du har installeret.

En coo­kie er en lille tek­stfil, der er gemt af en web­ser­ver på com­pu­te­rens hard­disk. Der skel­nes mel­lem “ses­sion coo­kies” og “ved­hol­dende cookies”.

Ses­sion coo­kies: En ses­sion coo­kie opret­tes hver gang du besø­ger denne hjem­me­side. Den inde­hol­der et til­fæl­digt gene­re­ret, unikt iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer til­delt til din com­pu­ter. Gyl­dig­he­den af ​​en ses­sion coo­kie udløber auto­ma­tisk, når brow­se­ren er luk­ket. Ses­sion coo­kies bru­ges til at under­støtte webste­dets funk­tio­na­li­tet og at lære mere om din brug af hjem­me­si­den. D. h. hvilke sider du besø­ger, hvilke links du bru­ger, og hvor længe du bru­ger på hver side.

Ved­hol­dende coo­kies: Hvis det er til­ladt, anven­des ved­va­rende coo­kies. Disse coo­kies udløber ikke, når du luk­ker brow­se­ren, men for­bli­ver på hard­dis­ken, ind­til de udløber eller slet­tes efter en bes­temt periode. Hver gang du besø­ger denne hjem­me­side gen­ken­der web­ser­ve­ren den ved­va­rende coo­kie, der er gemt på din com­pu­ters hard­disk. Ved at tildele en sådan per­ma­nent, unik iden­ti­fi­ka­tor til din com­pu­ter, kan de foretrukne ind­stil­lin­ger og brug gem­mes i en database.

Deru­do­ver kan du bestemme, hvor ofte du besø­ger denne hjem­me­side, hvor­dan dine bru­ger­va­ner ænd­rer sig og hvor effek­tive annon­ce­rings­ak­ti­vi­te­terne på hjem­me­si­den er. Disse oplys­nin­ger inde­hol­der ikke per­son­ligt iden­ti­fi­cer­bare oplys­nin­ger, kun de hand­lin­ger, der udfø­res på din computer.

Hvis du får adgang til webste­det via en e-mail, der sen­des til dig eller opret­ter en “bru­ge­ri­den­ti­tet” under et af dine besøg, kan oplys­nin­gerne fra tred­je­parts­webste­det eller coo­kies være knyt­tet til oplys­nin­ger i webud­by­de­rens arki­ver hvor­fra der kan dra­ges kon­klu­sio­ner om din identitet.

Sam­tykke til bru­gen af ​​coo­kies: Ses­sion coo­kies kræver ikke dit forud­gående sam­tykke, som de er nød­ven­dige for at fun­gere på hjem­me­si­den og udløber, så snart du for­la­der hjem­me­si­den. Brug af ved­hol­dende coo­kies, som lag­rer dine foretrukne ind­stil­lin­ger, og hvor­dan du bru­ger dem, men som ikke er abso­lut nød­ven­dige for webste­dets funk­tio­na­li­tet, kræver dit forud­gående samtykke.

Ved at bruge denne hjem­me­side accep­te­rer du bru­gen af ​​ved­hol­dende coo­kies, med­mindre du for­hind­rer dem i at blive instal­le­ret ved at ændre com­pu­te­rens ind­stil­lin­ger. Dette gæl­der også for tred­je­parts cookies.

Web bea­cons: Webste­det kan inde­holde pixel gra­fik. Disse kal­des “web bea­cons”, “sin­gle pixel GIFs” eller “clear GIFs”. Tred­je­parts­le­ve­r­an­dø­rer kan bruge web bea­cons til at lære mere om deres besø­gen­des opfør­sel og måle vir­k­nin­gen af ​​deres salgs­frem­mende akti­vi­te­ter. Web bea­cons kan også bru­ges i salgs­frem­mende e-mails for at se om de åbner og udlø­ser brugeraktivitet.

Oplys­nin­gerne i web bea­cons vil kun være knyt­tet til dine per­son­lige oplys­nin­ger i til­fælde af dit forud­gående sam­tykke. Ved at klikke på et link i salgs­frem­mende e-mails, der er sendt til dig med dit sam­tykke, accep­te­rer du bru­gen af ​​web-beacons, med­mindre du for­hind­rer dem i at instal­lere disse web-beacons ved at ændre com­pu­te­rens indstillinger.

Coo­kies, der i øje­b­lik­ket bru­ges på hjem­me­si­den (vores nuvæ­rende til­stand af coo­kie brug, dens for­mål, dens vir­k­ning på pri­vat­li­vets fred og dets varighed):

Ses­sion ID: Web­ser­ve­ren kan oprette U. Ses­sion coo­kies, som er nød­ven­dige for brug af visse inter­ak­tive ele­men­ter på hjem­me­si­den (f.eks. Kon­takt­for­mu­la­rer eller registre­ring). Coo­kien inde­hol­der et session-id, der gør det muligt at skelne dit besøg på vores hjem­me­side fra andre besø­gende, der bru­ger hjem­me­si­den på samme tid. Ses­sion coo­kies anses for nød­ven­dige for brug af hjem­me­si­den og kræver ikke dit samtykke.

Ana­lytics: Webste­det bru­ger Google Ana­lytics. Google Ana­lytics anven­der flere coo­kies fra første part for at sikre, at hvert efter­føl­gende besøg på webste­det kan tils­kri­ves den samme (unikke) besø­gende. Du kan også se, hvor­dan du fandt siden.

Web­site Navi­ga­tion: Con­tent Management-værktøjet opret­ter flere coo­kies fra første part. Disse er ses­sion coo­kies, der slet­tes, når du luk­ker din brow­ser. Disse coo­kies gør det muligt for vores hjem­me­side at fun­gere kor­rekt. Disse data er aggre­ge­ret og kan ikke tilde­les en person.

Base­ret på de data, der er ind­sam­let ved hjælp af disse første-party-cookies, pro­du­ce­res aggre­ge­rede rap­por­ter, der giver ind­sigt i, hvor­dan besø­gende får adgang til og bru­ger webste­det. Disse rap­por­ter vil give ind­sigt i gene­rel besøgs­ad­færd. Disse fund bru­ges til at opdatere og for­bedre hjemmesiden.

Tred­je­parts coo­kies: Tred­je­parts coo­kies er coo­kies, der er opret­tet af part­nere. Hvis disse part­nere får lov til at ind­le­jre en coo­kie på en hvilken som helst side på webste­det, vil webste­det udby­der dig opmærksom på vil­kå­rene og præ­ci­sere, at ind­sam­ling af oplys­nin­ger fra sådanne coo­kies kræver sam­tykke fra den besøgende.

Du kan nægte dette sam­tykke ved at ændre dine com­pu­ter­ind­stil­lin­ger. Det bru­ger coo­kies fra til­knyt­tede part­nere og eksternt tred­je­parts ind­hold, der er ind­le­j­ret på webste­det. Disse er coo­kies, der til­hø­rer tred­je­parts­le­ve­r­an­dø­rens domæne, og kan der­for kun ses og admi­nis­tre­res af denne tred­je­parts­le­ve­r­an­dør. Disse tred­je­parts­le­ve­r­an­dø­rer kan omfatte a. Face­book og Twit­ter, hvis coo­kie poli­tik du kan se på deres respek­tive hjemmesider.

Deru­do­ver bru­ges Google Maps-værktøjet samt “Like” -tip-pluginet fra Face­book. Disse udby­de­res pri­vat­livs­po­li­tik gæl­der. Webste­dud­by­de­ren har ingen direkte kon­trol over ind­hol­det af de coo­kies, der opret­tes af disse plugins. Andet: Andre tje­nes­ter, der kan oprette coo­kies på din com­pu­ter, bli­ver afprøvet. I dette til­fælde er den rele­vante brug angi­vet her.

Sådan ænd­res dine coo­ki­eind­stil­lin­ger Kon­fi­gu­ra­tion af din inter­net­brow­ser er gra­tis og en effek­tiv måde at admi­nis­trere coo­kies på. Du har føl­gende muligheder:

Sådan ænd­res dine coo­ki­eind­stil­lin­ger Kon­fi­gu­ra­tion af din inter­net­brow­ser er gra­tis og en effek­tiv måde at admi­nis­trere coo­kies på. Du har føl­gende muligheder:

blo­kere bru­gen af ​​coo­kies på din enhed. I dette til­fælde kan navi­ga­tio­nen blive påvir­ket. Visse funk­tio­ner kræver coo­kies (for eks­em­pel er det muligt, at dit ope­ra­tiv­sys­tem ikke gen­ken­des eller det for­ven­tede sprog ikke vises). Webste­dets ope­ra­tør påta­ger sig intet ans­var for even­tu­elle ulem­per forår­sa­get af mulige funk­ti­ons­fejl i tje­nes­tey­dels­erne, hvis det kræves, at coo­kies ikke er tilgængelige.

Ind­stil din brow­ser for at bede om dit sam­tykke, før du instal­le­rer en ny coo­kie på din enhed. Den måde du admi­nis­tre­rer coo­kies afhæn­ger af din brow­ser. Yder­li­gere brugsanvisninger

Inter­net Explor­erTM
Chro­meTM
Safa­riTM
Fire­foxTM
OperaTM
Ser­ver­log­files

Af tekniske grunde sen­des føl­gende oplys­nin­ger til os eller webud­by­de­ren af ​​brow­se­ren. (Brow­ser inklu­sive ver­sion, ope­ra­tiv­sys­tem, refe­re­rende webs­ide, besøgte sider, dato og klok­kes­læt for din adgang og IP-adressen)

Disse data lag­res sepa­rat fra per­son­lige data og til­la­der ikke nogen kon­klu­sio­ner om en bes­temt person.

Udby­de­ren bru­ger kun log­data til sta­tis­tiske eva­lue­rin­ger med hen­blik på drift, sik­ker­hed og opti­me­ring af til­bud­det. Imid­lertid for­be­hol­der udby­de­ren sig ret til senere at gen­nemse logg­da­taene, hvis der på grund­lag af kon­krete bevi­ser fin­des den legi­time mis­tanke om ulov­lig brug.

News­let­ter

Du har mulig­hed for at abon­nere på vores nyheds­brev via vores hjem­me­side. Til dette har vi brug for din e-mail-adresse og din erklæring om, at du er enig i abon­ne­men­tet på nyhedsbrevet.

For at abon­nere på det nyheds­brev, der til­by­des på vores hjem­me­side, kan du til­melde dig via vores for­mu­lar. Vi bru­ger den såkaldte double-opt-in pro­ce­dure. Her sen­des en bekræf­tel­ses e-mail til din angivne e-mail-adresse med en anmod­ning om bekræf­telse. Registre­rin­gen træ­der først i kraft, ind­til du klik­ker på akti­ve­r­ings­lin­ket i bekræftelses-e-mailen.

Vi bru­ger dine data ude­luk­kende til afsen­delse og eva­lue­ring af vores nyheds­brev, som kan inde­holde oplys­nin­ger eller tilbud.

Denne hjem­me­side bru­ger Rapid­mail til at sende nyheds­breve. Leve­r­an­dør er rapid­mail GmbH, Augus­ti­ner­platz 2, 79098 Frei­burg i.Br., Tys­kland. Rapid­mail er en ser­vice, hvor nyheds­bre­vet kan orga­nise­res og ana­ly­se­res. De data, du giver med hen­blik på at mod­tage nyheds­bre­vet (f.eks. E-mail-adresse) gem­mes på Rapidmail-serverne i Tyskland.

Rapid­mail GmbH er for­budt at bruge dine data til andre for­mål end at sende og ana­ly­sere nyheds­bre­vet. Et vide­re­gi­velse eller salg af dine data er ikke til­ladt at rapid­mail GmbH.

Rapid­mail er en tysk cer­ti­fi­ce­ret nyhedsbrev-softwareudbyder, som blev omhyg­ge­ligt udvalgt i hen­hold til DSGVO’s og BDSG’s krav.

Vores nyheds­breve sendt med Rapid­mail giver os mulig­hed for at ana­ly­sere adfærd af nyheds­brev mod­ta­gere. Dette kan du. a. ana­ly­ser, hvor mange mod­ta­gere der har åbnet nyheds­bre­vet, og hvor ofte, hvilket link i nyheds­bre­vet blev klik­ket. Yder­li­gere oplys­nin­ger om pri­vat­livs­po­li­tik og ana­ly­se­funk­tio­ner hos rapid­mail GmbH fin­des på:

https://www.rapidmail.de/datenschutzbestimmungen, https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Du kan til­ba­ge­kalde dit sam­tykke til opbe­va­ring af dataene og dets brug til nyheds­brevs afsen­delse til enh­ver tid, f.eks. via afmel­dings­lin­ket i nyheds­bre­vet, via e-mail til info@viktoria-braunlage.de eller tele­fon på Design Hotel Vik­to­ria på +49 9999081.

Web-Analyse

Vores hjem­me­side bru­ger funk­tio­nerne i webana­ly­set­je­nes­ten Google Ana­lytics fra Google Inc., 1600 Amphi­theatre Park­way, Moun­tain View, CA 94043 USA. Til dette for­mål anven­des coo­kies, der til­la­der en ana­lyse af bru­gen af ​​hjem­me­si­den af ​​dine bru­gere. Den infor­ma­tion, der gene­re­res der­ved, over­fø­res til leve­r­an­dø­rens ser­ver i USA og opbe­va­res der. Du kan for­hindre dette ved at oprette din brow­ser, så ingen coo­kies gemmes.

Vi har ind­gået en tils­va­rende kon­trakt dat­abe­hand­ling kon­trakt med udby­de­ren. Vi bru­ger Google Ana­lytics med funk­tio­nen IP-anonymisering. Dette vil for­korte og anony­mi­sere din IP-adresse.

For­hol­det til webana­ly­se­le­ve­r­an­dø­ren er base­ret på en bes­lut­ning fra Europa-Kommissionen om, hvor­vidt det er til­stræk­ke­ligt, for Googles “Pri­vacy Shield”. Dat­abe­hand­lin­gen fin­der sted på grund­lag af lov­giv­nin­gen i § 96 Abs 3 TKG samt DSGVOs § 6 Abs 1 a) (sam­tykke) og / eller f (legi­time interesse).

Vores bekym­ring i DSGVO’s forstand (beret­ti­get inter­esse) er for­be­drin­gen af ​​vores til­bud og vores webud­se­ende. Bru­ger­da­taene opbe­va­res i 26 måne­der. Google til­by­der en browser-tilføjelse til at deak­ti­vere Google Ana­lytics. Du kan finde dette her:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Remar­ke­ting

Vores hjem­me­side bru­ger remar­ke­ting­funk­tio­ner fra Google Inc., 1600 Amphi­thea­ter Park­way, Moun­tain View, CA 94043 USA. Dette gør det muligt at til­byde besø­gende på vores web­sites mål­ret­tet, per­son­lig og inter­es­se­ba­se­ret annon­ce­ring. Annon­cen vises ved hjælp af en coo­kie­ba­se­ret ana­lyse af tid­li­gere brug og sur­fing­ad­færd. Der er ikke gemt per­son­lige data.

Til dette for­mål opbe­va­res en coo­kie for at ind­samle anony­mi­se­rede data om bru­ger­nes inter­es­ser og der­med til­passe reklame indi­vi­du­elt til disse oplys­nin­ger. Du kan per­ma­nent gøre ind­si­gelse mod bru­gen af ​​coo­kies til retar­ge­ting ved at deak­ti­vere inter­es­se­ba­se­ret annon­ce­ring fra Google her:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Face­book Pixel

Dette giver os mulig­hed for at spore effek­ti­vi­te­ten af ​​Facebook-reklame for sta­tis­tiske og mar­ke­dsun­der­sø­gel­ser. De ind­sam­lede data på denne måde er anonyme for os, det vil sige, at vi ikke ser per­so­no­plys­nin­gerne for de enkelte bru­gere. Disse data gem­mes imid­lertid og behand­les af Face­book, som vi infor­me­rer dig om efter vores viden.

 

Face­book kan tils­lutte disse data til deres Facebook-konto og også til deres egen rekla­me­for­mål, i hen­hold til Face­books databrugspolitik

https://www.facebook.com/about/privacy/

Du kan akti­vere Face­book og dets dat­ter­sels­ka­ber til at vise annon­cer til og fra Face­book. Det kan også opbe­va­res til disse for­mål, en coo­kie på din computer.

Face­book

På den ene side over­fø­res de oplys­nin­ger, du ser, direkte fra ser­verne til din brow­ser og vises der, på den anden side sen­des infor­ma­tion om dit besøg på vores hjem­me­side til Facebook.

Hvis du er log­get ind på Face­book, kan de over­førte oplys­nin­ger tilde­les direkte til din konto. I en inter­ak­tion med plugins funk­tio­ner, z. Hvis du f.eks. Trykker på knap­pen “Like”, sen­des disse oplys­nin­ger direkte fra din brow­ser til Face­book og gem­mes der. Den videre behand­ling af disse oplys­nin­ger er på Face­book, de rele­vante betin­gel­ser og ind­stil­lin­ger, se ven­ligst Facebook’s privatlivspolitik.

Hvis du vil for­hindre, at per­son­lige data bli­ver sendt til Face­book, skal du logge ud af Face­book, inden du besø­ger vores hjemmeside.

Data­lag­ring ved reser­va­tion online

Vi påpe­ger, at i for­bin­delse med online boo­king og efter­føl­gende kon­trakt­be­hand­ling af online reser­va­ti­ons­sys­te­met gem­mes coo­kies og IP-data fra abon­nen­ten, samt de data, der leve­res af boo­king­per­so­nen under online booking.

Deru­do­ver er i for­bin­delse med kon­trak­ten alle nød­ven­dige data til boo­king gemt hos os. De data, der leve­res af dig, er forp­lig­tet til at opfylde kon­trak­ten eller at gen­nem­føre for­hand­lin­ger. Uden disse data kan vi ikke indgå kon­trak­ten med dig.

En over­før­sel af data til tred­je­part fin­der ikke sted, med und­ta­gelse af den tils­va­rende kanal­ad­mi­nis­tra­tor, hotel­pro­gram eller over­før­sel af kre­dit­kort­data til behand­ler­ban­ken / beta­lingst­je­ne­steud­by­de­ren med det for­mål at debi­tere online boo­king samt vores skat­teråd­gi­ver til at opfylde vores skat­te­forp­lig­tel­ser. Når du annul­le­rer online-booking, slet­tes de data, der er gemt hos os.

I til­fælde af en vel­lykket online boo­king opbe­va­res alle data fra kon­trakt­for­hol­det ind­til udløb af skat­te­kravs­pe­rio­den (10 år).

Die Daten­ver­ar­bei­tung erfolgt auf Basis der gesetz­li­chen Bestim­mun­gen des § 96 Abs. 3 TKG sowie des Art. 6, Abs. 1 lit a (Ein­wil­li­gung) und/oder lit b (not­wen­dig zur Ver­trags­er­fül­lung) der DSGVO.

 

Brug af online boo­king værk­tøj DIRS21 fra Tou­rOn­line AG

 

Som en del af OBT behand­ler TOAG dataene som den ans­var­lige person.

 

Du vil finde med­del­el­ser og bestem­mel­ser om dat­abes­kyt­telse i TOAG’s pri­vat­livs­po­li­tik for OBT, som du til enh­ver tid kan ringe fra OBT eller på

www.dirs21.de/datenschutz  kan se.

Google-Maps

Vores hjem­me­side bru­ger funk­tio­ner fra Google Inc. kortud­by­der, Google Inc., 1600 Amfi­tea­ter Park­way, Moun­tain View, CA 94043 USA. Google Maps bru­ger en coo­kie til at ind­samle og behandle bru­ger­ind­stil­lin­ger og data.

For at for­hindre over­før­sel af data til Google, skal du deak­ti­vere Java Script-funktionen i din brow­ser. Dette begræn­ser bru­gen af ​​Google Maps. For infor­ma­tion om vil­kå­rene for brug af Google, se her:

https://policies.google.com/terms?hl=de&gl=de

Google-Fonts

Vi inkor­po­re­rer visse skrift­ty­per gen­nem Google Fonts-tjenesten hos Google Inc., 1600 Amphi­theatre Park­way, Moun­tain View, CA 94043 USA. For repræ­sen­ta­tio­nen af ​​den anvendte skrift­type er dette nød­ven­digt. Inte­gra­tio­nen af ​​skrift­ty­pen sker via et opkald til ser­ve­ren fra Google og læg­ges i brow­se­rens cache.

Når du down­loa­der skrift­ty­pen, bli­ver din IP-adresse og den besøgte hjem­me­side sendt til Google. Flere oplys­nin­ger kan fin­des her. Google Fonts:

https://developers.google.com/fonts/faq

Googles ser­vice­vil­kår:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Youtube-Videos

Vores hjem­me­side bru­ger funk­tio­nerne på video­por­ta­len Youtube af fir­maet Google Inc., 1600 Amphi­theatre Park­way, Moun­tain View, CA 94043 USA. Når en hjem­me­side bli­ver besøgt med en Youtube-video, vil den for­binde til Youtube (Google) serverne.

I det mindste sen­des IP-adressen til Google. For ikke at give per­son­lige oplys­nin­ger til Google, skal du logge af din Google-konto, før du besø­ger vores websted. For mere infor­ma­tion, se Youtube poli­tik for bes­kyt­telse af per­son­lige oplysninger:

https://www.youtube.com/t/privacy_guidelines

Pri­vat­livs­po­li­tik for brug af Google +1

Ind­sam­ling og for­mid­ling af oplys­nin­ger: Brug Google +1-knappen til at offent­lig­gøre infor­ma­tio­ner over hele ver­den. Google + 1-knappen hjæl­per dig og andre med at få til­pas­set ind­hold fra Google og vores partnere.

Google gem­mer både de oplys­nin­ger, du har +1 til et ind­hold og oplys­nin­ger om den side, du viste, da du kli­kede på +1. Din +1 kan vises som spor sam­men med dit pro­fil­navn og foto i Google-tjenester, f.eks. I søge­re­sul­ta­ter eller i din Google-profil eller andre ste­der på webste­der og annon­cer på internettet.

Google registre­rer oplys­nin­ger om din + 1-aktivitet for at for­bedre Googles tje­nes­ter til dig og andre.

For at bruge Google + 1-knappen skal du have en glo­balt syn­lig, offent­lig Google-profil, der mindst har nav­net valgt til pro­fi­len. Dette navn vil blive brugt i alle Google-tjenester. I nogle til­fælde kan dette navn også erstatte et andet navn, du brugte, når du deler ind­hold via din Google-konto.

Iden­ti­te­ten af ​​din Google-profil kan blive vist til bru­gere, som ken­der din e-mail-adresse eller har andre iden­ti­fi­ce­rende oplys­nin­ger fra dig.

Brug af de ind­sam­lede oplys­nin­ger: Ud over de anven­del­ser, der er skits­eret oven­for, vil de oplys­nin­ger, du giver, bru­ges i ove­r­ens­stem­melse med gæl­dende Googles privatlivspolitik.

Google kan offent­lig­gøre opsum­me­ret sta­tis­tik om bru­ger­nes + 1-aktivitet eller dele den med bru­gere og part­nere, som for­lag, annon­cø­rer eller til­knyt­tede websteder.

Privacy Policy for brug af Twitter

På vores sider er funk­tio­nerne af tje­nes­ten Twit­ter inklu­de­ret. Disse funk­tio­ner leve­res af Twit­ter Inc., 795 Fol­som St., Suite 600, San Fran­cisco, CA 94107, USA.

Ved at bruge Twit­ter og funk­tio­nen “Re-Tweet”, er de web­sites, du besø­ger, knyt­tet til din Twitter-konto og delt med andre brugere.

Disse data sen­des også til Twit­ter. Vi påpe­ger, at vi som udby­der af siderne ikke er opmærksomme på ind­hol­det af de over­førte data og deres brug af Twit­ter. For mere infor­ma­tion, se Twit­ters pri­vat­livs­po­li­tik på twitter.com/privacy.

Du kan ændre dine per­son­lige oplys­nin­ger på Twit­ter i kon­to­ind­stil­lin­gerne på twitter.com/account/settings.

Andre tred­je­parts­værk­tøjer

Vores hjem­me­side bru­ger funk­tio­ner, wid­gets eller plugins fra - Tri­pad­vi­sor (vur­de­ring wid­get): Tri­pAd­vi­sor LLC, 400 1st Ave­nue, Need­ham, MA 02494, Ame­ri­kas Fore­nede Stater

Holi­day­Check AG, Bahn­weg 8, CH-8598 Bottighofen

Disse tred­je­parts­værk­tøjer vil blive sendt IP-adressen for at sikre deres funk­tio­na­li­tet. Vi har ingen kon­trol over det, hvis tred­je­parts­le­ve­r­an­dø­rer opbe­va­rer IP-adressen til sta­tis­tiske for­mål eller lignende. Yder­li­gere oplys­nin­ger fin­des i de respek­tive tje­nes­ters privatlivspolitik.

Oplys­nin­ger om online tvistbilæggelse

EU-Kommissionen til­by­der mulig­hed for online tvist­bilæg­gelse på en plat­form, der dri­ves af den (såkaldt “OS plat­form”). OS-platformen kan fun­gere som et kon­takt­punkt for uden­rets­lig bilæg­gelse af tvis­ter som følge af online salgs­kon­trak­ter eller ser­vice­kon­trak­ter. Denne plat­form er via det eksterne link

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ at nå.

Opdatering af denne privatlivspolitik

Vi opdate­rer denne poli­tik for bes­kyt­telse af per­son­lige oplys­nin­ger regel­mæs­sigt. Hvis du har spørgs­mål om vores pri­vat­livs­po­li­tik, bedes du kon­takte den kon­takt, der er angi­vet nedenfor.

Kon­takt for pri­vat­li­vets fred:

Strand­Berg GmbH
Desi­gn­ho­tel Viktoria

Herzog-Wilhelm-Str. 10
38700 Braun­lage
Deutsch­land
+49 5520 9999081
info@designhotel-viktoria.de